Regulamin

1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego gawka.pl, składania zamówień na dostępne produkty, dostarczania zamówionych produktów, dokonywania przez Klienta zaplaty za towary. Anulowanie bądź reklamacja zamówienia następuje poprzez napisanie maila na adres shop@gawka.pl z dopiskiem „Anulowanie zamówienia” bądź „Reklamacja”. Zamówienia nieopłacone przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych są anulowane automatycznie. W celu zrealizowania zamówienia nieopłaconego w tym czasie należy złożyć zamówienie ponownie.

Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego gawka.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego.

Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

 

2 Rejestracja

W celu rejestracji/założenia konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres dostawy, zaakceptować regulamin sklepu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Hasło Klienta zostaje automatycznie utworzone i stanowi losowy ciąg cyfr i liter.

Rejestracja w Sklepie Internetowym  jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres mailowy shop@gawka.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym. Zaleca się wysłanie informacji z prośbą o usunięcie konta po czynności dokonania zakupu przez Klienta i jego realizacji przez Działalność Gospodarczą.

W myśl artykułu 6. ust.1 lit. f. rozporządzenia RODO dane klienta składającego zamówienie przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Działalność Gospodarcza nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do Działalność Gospodarcza w związku z nabytym produktem (2 lata licząc od dnia dokonania zakupu) Okres niniejszego przedawnienia określają przepisy prawa w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego gawka.pl

Logowanie do sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta.

Wraz z zarejestrowaniem się w sklepie internetowym  tworzony jest profil Klienta. Dane podane w profilu dostępne są tylko i wyłącznie administratorowi strony www.gawka.pl czyli Działalności Gospodarczej.

Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego gawka.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego.

Działalność Gospodarcza uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach sklepu internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

Wszelkie nieprawidłowości lub utrudnienia w działaniu sklepu internetowego mogą być zgłaszane Działalności Gospodarczej za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

4 Informacje o produktach

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależy od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i pozostaje taki sam niezależnie od ilości zakupionych produktów.

c) Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

d) Dokonując zakupu w sklepie internetowym Klient automatycznie udziela Działalności Gospodarczej pełnomocnictwa na – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – dotyczące nadania przesyłki w imieniu i na koszt kupującego”.

 

5 Warunki realizacji zamówień

Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu.

W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do sklepu internetowego gawka.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać sposób dostarczenia produktu;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

e) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie” lub równoznaczne;

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Działalności Gospodarczej oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Działalność Gospodarczą zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Działalności Gospodarczej o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Jednocześnie oznaczenie zamówienia jako “zrealizowane” oznacza poprawne zakończenie czynności zakupu wybranego produktu i rozpoczęcia 7-dniowego czasu na wysłanie złożonego zamówienia przez Działalność Gospodarczą na adres wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.

Dokonując zakupu towarów Klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt Klienta. Pełnomocnictwo to ma charakter jednorazowy i zostaje udzielone przez Klienta wraz z akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego i wygasa w momencie zrealizowania nadania przesyłki w imieniu Klienta przez Działalność Gospodarczą.

Działalność Gospodarcza zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości dostępnych produktów.

Działalność Gospodarcza zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odebrał i nie opłacił przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Działalność Gospodarcza poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Działalność Gospodarcza może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Działalność Gospodarcza będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Działalność Gospodarcza będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Działalności Gospodarczej), Działalność Gospodarcza dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Działalności Gospodarczej), Działalność Gospodarcza może anulować zamówienie w całości.

W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Działalność Gospodarcza zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Działalność Gospodarczą, o którym mowa w ust. 10-12 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Działalności Gospodarczej umowne prawo odstąpienia, z którego Działalność Gospodarcza może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Działalność Gospodarcza może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania, bądź telefonu kontaktowego Działalność Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

6 Modyfikacje zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Działalność przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta bądź mailowo pisząc na shop@gawka.pl z dopiskiem „Zmiana danych”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Działalność Gospodarczą. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Działalność Gospodarczą. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Działalność Gospodarczą potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

b) w momencie odbioru towaru przy wybraniu opcji odbioru osobistego pod adresem wskazanym przez Dzałalność Gospodarczą.

W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez działalność Gospodarczą. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Działalność potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

 

8 Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Należy podkreślić, że większość przedmiotów szyta jest po złożeniu zamówienia co ma wpływ na czas realizacji zamówienia. W przypadku braku towaru na stanie i konieczności jego uszycia czas realizacji może się wydłużyć, o czym klient zostanie powiadomiony droga mailową lub telefoniczną. Działalność Gospodarcza zobowiązana jest do zrealizowania i wysłania złożonego przez Klienta zamówienia w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Przedmiot zamówienia może być odebrany osobiście w punkcie stacjonarnym, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zamówienia złożone w ramach darmowej wysyłki są wysyłane firmą kurierską lub dostarczane osobiście o ile zamówienie obejmuje obszar Miasta Krakowa.

Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.

Działalność Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

9 Warunki reklamacji

Klient nabywający produkt ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu roku od daty wydania mu danego towaru, o ile w podanym powyżej terminie zawiadomi Działalność Gospodarczą o stwierdzonej wadzie produktu.

Działalności Gospodarcza w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Reklamacji nie podlegają wady, które wystąpiły na skutek niewłaściwego użytkowania produktu. Ocena zasadności reklamacji całkowicie leży po stronie sklepu internetowego gawka.pl.

Warunkiem koniecznym, aby Działalności Gospodarcza rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Działalności Gospodarczej i opisem reklamacji. Opis reklamacji może zostać załączony do reklamowanego produktu, bądź może zostać wysłany droga mailową. W wyjątkowych sytuacjach reklamacja moze być uznana bez załączenia paragonu. Zwrot środków jest zwracany Kupującemu w postaci bonu o równowartości zwracanego produktu/produktów.

W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną). W przypadku gdy produkt był zamawiany inną drogą bądź był odbierany osobiście przez klienta rekomendujemy wcześniejszy kontakt mailowy bądź telefoniczny ze sklepem internetowym.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Działalności Gospodarcza naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zaproponuje wymianę towaru bądź zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Działalności Gospodarczej z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Działalności Gospodarczej za nabycie danego produktu.

 

10 Warunki gwarancji

Produkty sprzedawane przez Działalność Gospodarczą są objęte gwarancją.

W przypadku produktu, na który producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 

11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki poprzez skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta;

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225). Termin, w którym Klient może dokonać zwrotu zakupionych produktów dotyczy również towarów zakupionych na imprezach zorganizowanych typu targi, festiwale, jarmarki itp. Zwrotom nie podlegają przedmioty użytku osobistego np. maseczki. W przypadku zwrotu produktów, które były modyfikowane na prośbę klienta (np. wydłużenie, skórcenie, inne wymiary, dodatkowe zamki , brak zamków) podlegają one zwrotowi na kartę podarunkową. Kot rabatowy zostanie przekazany klientowi w przeciągu 14 dni od dotarcia do nas zwrotu drogą mailową.

Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Działalności Gospodarczej produktu w stanie niezmienionym WRAZ Z PARAGONEM. Zwrotu dokonane bez załączonego paragonu nie będą uwzględniane, a zwracany towar klient może odebrać osobiście lub będzie mu odesłany po wcześniejszym uregulowaniu należności za ponowną wysyłkę. Koszt każdego zwrotu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Działalność Gospodarcza zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) odsyłając zakupiony produkt/produkty w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu.

b) Działalność Gospodarcza nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

12 Zwrot należności Klientom

Działalność Gospodarcza dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej;

c) Stwierdzenia bezpodstawnego naliczenia kosztów przesyłki i ich opłacenia przez Klienta w momencie dokonywania zamówienia

d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

Działalność Gospodarcza dokona zwrotu pieniędzy :

– w formie gotówkowej o ile zwrot/ reklamacja zamówienia zostanie zgłoszona Działalności Gospodarczej stacjonarnie i zostanie rozpatrzona pozytywnie:

a) na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone i z przyczyn podanych przez Działalność Gospodarczą nie mogło być zrealizowane lub klient zgłosi zwrot zakupionych produktów:

– szybką płatnością BLIK o ile taka forma zostanie ustalona pomiędzy Klientem a Działalnością Gospodarczą ;

– w formie rekompensaty gotówkowej dołączonej do Zamówienia wysłanego firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku gdy Klientowi przysługuje dostawa w ramach darmowej wysyłki za którą zapłacił w ramach zawierania umowy sprzedaży z Działalnością Gospodarczą ;

Dopuszcza się inne formy zwrotu należności bądź rekompensaty o ile zostaną one ustalone i zaakceptowane przez obie strony zawierające umowę sprzedaży ;

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Działalność Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Działalności Gospodarczej numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Działalności Gospodarczej takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Działalność Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

13 Promocje

Na stronach Sklepu Internetowego gawka.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje dotyczące darmowej dostawy. W ramach darmowej wysyłki zamówienie zostanie wysłane przez Działalność Gospodarcza wybraną przez nią firmą kurierską bądź zostanie dostarczone osobiście do klienta;

2.Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami sklepu internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.

W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu promocyjnego, Działalność Gospodarcza poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

14 Dane osobowe

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dziłalność Gospodarczą danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym gawka.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Działalność Gospodarczą danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Działalność Gospodarczą usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe przetwarzane są przez Działalność Gospodarcza z siedzibą przy ul. Fatimska 194 31-831 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP: 9441121453, REGON 350877717

Działalność Gospodarcza przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub za pośrednictwem mailowym shop@gawka.pl

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

15 Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym dodając swojego maila w opcji „Newsletter”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego gawka.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Działalność Gospodarczą w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Biura obsługi Klienta.

 

16 Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego  nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Działalność Gospodarcza dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego  były na najwyższym poziomie, jednakże Działalność Gospodarcza nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego gawka.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Działalność Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami obowiązującymi w Sklepach stacjonarnych i mogą podlegać podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepach stacjonarnych.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Działalności Gospodarczej statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów tylko i wyłącznie w zakresie Działalności Gospodarczej z wyłączeniem innych podmiotów.

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Działalnością Gospodarczą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Działalności Gospodarczej.

Działalność Gospodarcza zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Działalność Gospodarczą, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego gawka.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.